Phân tích dữ liệu – Data Analysis là gì?

Phân tích dữ liệu – Data Analysis là gì?

Phân tích dữ liệu – Data Analysis (DA) là khoa học phân tích dữ liệu thô được tiến hành để đưa ra kết luận về các thông tin chứa trong các tập dữ liệu đó. Nhiều kỹ thuật và quy trình phân tích dữ liệu đã được tự động hóa thành các quy trình và thuật toán cơ học hoạt động trên dữ liệu thô phục vụ đời sống con người.

Phân tích dữ liệu – Data Analysis (DA)

Các kỹ thuật phân tích dữ liệu có thể tiết lộ các xu hướng và số liệu tạo thành các thông tin có ý nghĩa. Các thông tin này sau đó có thể được sử dụng để tối ưu hóa các quy trình để tăng hiệu quả tổng thể của một doanh nghiệp hoặc một hệ thống. Nói một cách đơn giản thì dữ liệu xuất hiện ở mọi nơi trong đời sống của chúng ta.

(more…)